Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Fundusze inwestycyjneFundusze inwestycyjne stanowią formę wspólnego inwestowania oraz są atrakcyjnym narzędziem pomnażania kapitału i efektywnego zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi. Ten rodzaj inwestycji polega na zbiorowym lokowaniu pieniędzy wpłaconych przez uczestników funduszu, którymi mogą być zarówno osoby indywidualne, osoby prawne, jak również podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, dla których celem jest pomnażanie kapitału (jest to alternatywa dla tradycyjnych form oszczędzania), oszczędzanie w dłuższej perspektywie czasowej, optymalizacja podatkowa (fundusze i zyski z funduszy kapitałowych podlegają specyficznemu opodatkowaniu).

Rodzaje funduszy inwestycyjnych:

 • Otwarte (FIO) o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa:
  • fundusz zbywa jednostki uczestnictwa i na każde żądanie uczestnika funduszu zobowiązany jest do ich odkupienia (jest to tożsame z ich umorzeniem), co oznacza, że fundusz musi wykazywać gotowość do szybkiej zamiany posiadanych lokat na gotówkę;
  • jednostka uczestnictwa jest tytułem uczestnictwa (nie stanowi ona papieru wartościowego zatem jest dziedziczna, ale nie jest zbywalna);
  • lokaty funduszy otwartych cechują się znacznie większą płynnością niż lokaty funduszy zamkniętych;
  • jest to najbardziej popularny typ funduszy inwestycyjnych w Polsce;
  • celem tego funduszu inwestycyjnego może być ochrona realnej wartości aktywów funduszu, osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
 • Zamknięte (FIZ) o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych:
  • emitują certyfikaty inwestycyjne, które mogą być przedmiotem wtórnego obrotu (emisje odbywają się wyłącznie w seriach);
  • certyfikat inwestycyjny (może być imienny lub na okaziciela) jest tytułem uczestnictwa (jest on papierem wartościowym, który jeśli fundusz nie określi inaczej jest zbywalny, nie podlega umarzaniu);
  • mają z góry określoną wielkość kapitału akcyjnego (zmienianą w przypadku zakończenia nowej emisji certyfikatów);
  • zasady ich działania określone są w statucie funduszu;
  • cele tego rodzaju funduszy określane są dowolnie;
  • spektrum inwestycyjnemu oprócz papierów wartościowych podlegają wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, instrumenty rynku pieniężnego, pochodne prawa majątkowe, depozyty bankowe, lokaty, tytuły uczestnictwa funduszy.
 • Fundusze statutowe spółką o zmiennym kapitale akcyjnym.
 • Typy umowne sytuacje, gdy fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową.

O czym warto pamiętać:

 1. Znaczny majątek funduszu inwestycyjnego, który tworzą stosunkowo niewielkie wpłaty jego uczestników pozwala na inwestycje i osiągnięcie znacznie większych zysków niż w przypadku samodzielnego inwestowania.
 2. Majątek funduszy lokowany jest z wykorzystaniem zasady dywersyfikacji ryzyka dzięki inwestowaniu w szerokie spektrum lokat, spadek wartości jednej z nich w niewielkim stopniu wpływa na wartość całego majątku.
 3. Majątek funduszy powierzony jest w ręce specjalistów licencjonowanych doradców inwestycyjnych którzy inwestują powierzone pieniądze w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk, zatem aktywa uczestników funduszu są bardzo bezpieczne i mają przypisane jedynie ryzyko inwestycyjne.
 4. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych istnieje zarówno możliwość przystąpienia w dowolnym momencie i dowolnej kwocie, jak i złożenia żądania odkupienia jednostek uczestnictwa, którymi się dysponuje.
 5. Jednostki uczestnictwa są dziedziczne.
 6. W Polsce fundusze zwolnione są z podatku dochodowego od dywidend.

Ubezpieczenia na życieUbezpieczenia na życie zapewniają bezpieczeństwo finansowe rodzinie oraz najbliższym. Mają charakter umów długoterminowych, zawieranych z reguły na okres od kilku do kilkudziesięciu lat. W przypadku zawarcia tego typu umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w zamian za regularnie wpłacane składki, gwarantuje wypłatę zainwestowanego kapitału w momencie wystąpienia określonego zdarzenia, które zostało objęte ubezpieczeniem.

Rodzaje ubezpieczeń na życie:

 • Życiowe są gwarancją ochrony finansowej osób bliskich.
 • Posagowe ich podstawową rolą jest zabezpieczenie materialne bytu dzieci.
 • Na Życie związane z funduszem inwestycyjnym gwarantują Ubezpieczonemu możliwość korzystania w przyszłości ze zgromadzonego kapitału.
 • Rentowe na podstawie wpłacanych na rzecz Towarzystwa składek gwarantują Ubezpieczonemu określone, stałe środki do życia na przyszłość.
 • Wypadkowe i chorobowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłatę za przebytą chorobę.

O czym warto pamiętać:

 1. Ubezpieczenia na Życie zapewniają ochronę na wypadek utraty zdrowia lub życia, są gwarancją zysku, komfortu psychicznego oraz kapitału do dyspozycji.
 2. Wartość świadczeń jest gwarantowana i stanowi zabezpieczenie finansowe w różnych sytuacjach życiowych.
 3. Kapitał wpłacany i pomnażany wolny jest od zajść sądowych.
 4. Suma ubezpieczenia wypłacona z polisy nie jest włączana do masy spadkowej, co za tym idzie jest zwolniona z podatku dochodowego i spadkowego oraz wolna od roszczeń wierzycieli.
 5. Pieniądze z ubezpieczenia wypłacane są w bardzo krótkim czasie.

Ubezpieczenia turystyczneUbezpieczenia turystyczne gwarantują szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz pokrycie wszelkich kosztów.

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych:

 • leczenia Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej nagle zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi;
 • transportu, repatriacji, ratownictwa;
 • usługi assistance;
 • NNW następstw nieszczęśliwych wypadków polegających na uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego;
 • OC w życiu prywatnym polegającej na ochronie ubezpieczonego za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie trzeciej.

O czym warto pamiętać:

 1. W przypadku, gdy osoba na rzecz, której zawiera się umowę ubezpieczenia znajduje się poza terytorium Polski, odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczyna się po upływie około 3 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (w zależności od Towarzystwa). Warunek: opłacenie składki w wysokości i terminie określonej w umowie ubezpieczenia.
 2. Dzieci i młodzież akademicka do 26 roku życia posiadają nawet 50% zniżki.
 3. Osoby pracujące fizycznie za granicą mają możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bez badań lekarskich i zbędnych formalności.
 4. Zawarte ubezpieczenia może objąć nawet koszt wizyty u stomatologa.
 5. Wykupiona polisa może zagwarantować ubezpieczenie od kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego oraz kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, a także wcześniejszego z niej powrotu.
 6. Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, bez względu na cel podróży: wakacje, wyjazd służbowy, aktywne uprawianie sportu, czy też wyjazd do pracy.
 7. Istnieje możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego.

Ubezpieczenia zdrowotneUbezpieczenia zdrowotne skierowane są do osób, które pragną szybko i komfortowo skorzystać z porad lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 64 roku życia. W zakresie tego ubezpieczenia wyróżnia się kompleksowe leczenie związane z chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem, prowadzeniem ciąży oraz porodem.

Do niewątpliwych zalet tego rodzaju ubezpieczenia należy zaliczyć:

 • szybki dostęp do konsultacji lekarskiej;
 • nielimitowane wizyty domowe;
 • telefoniczną rezerwację wizyt – bez konieczności tracenia czasu w kolejkach;
 • konsultacje u lekarzy 19 specjalności (internista, pediatra, lekarz rodzinny, chirurg, ortopeda, okulista, kardiolog, pulmunolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, urolog, ginekolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, reumatolog, nefrolog) bez limitów i bez skierowania;
 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych, badań RTG, USG, tomografii komputerowej, mammografii, EKG oraz wielu innych opisanych szczegółowo w poszczególnych zakresach;
 • dużo niższe składki dla osób do 50 roku życia oraz rodzin;
 • odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń także za objęcie opieką medyczną stanów chorobowych istniejących przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia.

O czym warto pamiętać:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do opieki medycznej w dużej ilości placówek medycznych na terenie całego kraju.
 2. W zamian za comiesięczną składkę możliwy jest nieodpłatny i nielimitowany dostęp do lekarzy, centrów medycznych, szpitali, a także badań (nawet tych bardzo drogich).
 3. Dostęp do lekarzy specjalistów nie wymaga konieczności posiadania skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 4. Ubezpieczony może leczyć się w każdej klinice oraz przychodni, z którą Towarzystwo Ubezpieczeń ma podpisaną umowę.
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca wszystkie poniesione koszty leczenia Ubezpieczonego.
 6. Ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość skorzystania z porad lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, natomiast lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.
 7. Szeroki zakres porad, usług, badań i zabiegów umawiany jest za pośrednictwem 24-godzinnej infolinii.

Ubezpieczenia majątkoweUbezpieczenia majątkowe to dział ubezpieczeń gospodarczych, które chronią majątek Ubezpieczonego przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą na skutek różnorodnych, negatywnych zdarzeń losowych. Wszechstronność i kompleksowość tego rodzaju ubezpieczeń jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych:

 1. Ochrona mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 2. Odpowiedzialność cywilna chroni ubezpieczonego w sytuacji gdy wyrządzi komuś szkodę i zobowiązany jest do jej naprawienia. Dzięki temu ubezpieczeniu odszkodowanie oraz inne świadczenia wypłaca Towarzystwo Ubezpieczeń, co za tym idzie zapewniona jest w ten sposób ochrona interesów Ubezpieczonego, jak również osób przez niego poszkodowanych. W zakres tego ubezpieczenia wchodzi szkoda majątkowa uszkodzenie, zniszczenie, spowodowanie utraty mienia należącego do innej osoby oraz szkoda osobowa uszkodzenia ciała, spowodowanie utraty zdrowia lub życia innej osoby.
 3. Ubezpieczenie NNW.
 4. Ochrona mienia od szkód spowodowanych żywiołami zakres tego ubezpieczenia obejmuje takie zdarzenia losowe jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, napór śniegu, grad, spływ wód po zboczach, osunięcie się lub zapadanie się ziemi, lawina, huk ponaddźwiękowy, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, dym i sadza, upadek drzewa lub masztu, uderzenie pojazdu, zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi.

Ubezpieczeniem majątkowym objęte są:

 • dom jednorodzinny lub mieszkanie;
 • mienie ruchome (np. sprzęt RTV i AGD wszystko nie przytwierdzone do konstrukcji budynku, odzież, meble, biżuteria);
 • stałe elementy nieruchomości (np. instalacje wodno-kanalizacyjne, piece, drzwi i wiele innych);
 • pomieszczenia przynależne (np. piwnica);
 • budynki gospodarcze (np. garaż);
 • ogrodzenie, a także urządzenia nim sterujące;
 • obiekty małej architektury (np. altana ogrodowa);
 • domek letniskowy;
 • zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych;
 • dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie;
 • domki letniskowe;
 • nagrobki;
 • inne.

O czym warto pamiętać:

 1. Koszt ubezpieczenia zależny jest od sum na jakie ubezpieczamy mienie.
 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.
 3. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych zniżek na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą – nawet do 30%.
 4. Każde ubezpieczenie zawiera dodatkowo usługę assiastance, zapewniającą pomoc na wypadek wystąpienia szkody (np. pomoc hydraulika, informatyka, mechanika czy ślusarza).
 5. Istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia majątkowego o ochronę szyb zewnętrznych i wewnętrznych od stłuczenia lub uszkodzenia oraz o przepięcia, a także koszty poszukiwania przyczyny szkody.
 6. Zawarcie umowy na ubezpieczenie majątkowe gwarantuje uzyskanie zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne (OC i AC) !!!

Ubezpieczenia komunikacyjneRodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • OC odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chroni mienie oraz osoby przez nich poszkodowane. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

 • AC auto casco od kradzieży i szkód mechanicznych to likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za kradzież lub uszkodzenie pojazdu właściciela. Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.

 • NNW ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy.

 • Zielona Karta odpowiedzialność cywilna pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza terytorium Polski.

 

 • ASS ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy (assistance). Jest gwarancją ochrony ubezpieczeniowej, zarówno kierowcy jak i pasażerów pojazdu mechanicznego podczas podróży na terytorium Polski lub całej Europy (różne warianty ubezpieczenia) nie tylko w razie wypadku drogowego, ale również awarii, kradzieży, unieruchomienia samochodu czy też nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania kierowcy lub pasażera.

 • Auto Szyby ubezpieczenie szyb w pojeździe mechanicznym od stłuczenia i uszkodzenia gwarantuje organizację oraz pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe.
 • WD dodatkowe wyposażenie pojazdu.
 • OP ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu i umów.

O czym warto pamiętać:

 • Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.
 • Umowa ubezpieczenia OC powinna zostać zawarta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (WYJĄTEK stanowią pojazdy historyczne).
 • W przypadku zmiany Ubezpieczyciela i przeniesienia umowy ubezpieczenia OC do innego Towarzystwa Ubezpieczeń, należy powiadomić pisemnie dotychczasowego Ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia.
 • W przypadku sprzedaży pojazdu mechanicznego z aktualnym OC wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na jego nabywcę. W ciągu 30 dni należy zdecydować czy pozostaje się u Ubezpieczyciela, u którego polisę posiadał zbywca, czy też wypowiada się umowę i przenosi ubezpieczenie do innego Towarzystwa Ubezpieczeń (WYJĄTEK stanowi polisa, która kończy się w terminie krótszym niż 30 dni).
Allianz UbezpieczeniaAviva UbezpieczeniaErgo Hestia UbezpieczeniaGenerali UbezpieczeniaHDI UbezpieczeniaInterRisk UbezpieczeniaMTU UbezpieczeniaProama UbezpieczeniaPZU UbezpieczeniaUniqa UbezpieczeniaWarta UbezpieczeniaCompensa UbezpieczeniaPZM UbezpieczeniaTUZ UbezpieczeniaPTU Polskie Towarzystwo UbezpieczenioweLink4 UbezpieczeniaReso UbezpieczeniaBTA UbezpieczeniaGoather

Jak dojechać?

Kontakt

 •  Pl. Sobieskiego 20, 37-100 Łańcut (obok dawnej Policji)
 •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  +48 732 900 003
 •  +48 788 052 016
135128