Klienci biznesowi

Klienci biznesowi

Ubezpieczenia obowiązkoweTowarzystwa Ubezpieczeniowe oferują obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 1. adwokatów,
 2. radców prawnych,
 3. notariuszy,
 4. rzeczników patentowych,
 5. podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
 6. architektów oraz inżynierów budownictwa,
 7. zawodów medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki),
 8. z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego,
 9. rzeczoznawcy majątkowego,
 10. pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 11. zarządcy nieruchomości,
 12. rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 13. posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu,
 14. użytkowników, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą w związku z ruchem statku powietrznego,
 15. podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego,
 16. organizatora imprezy masowej.

Ubezpiecznie transportowe dla biznesu 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ KRAJOWYM adresowane jest do firm transportowych, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, zniszczenie oraz za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy (np. opóźnienie w dostawie przesyłki) przewozu towarów w międzynarodowym oraz krajowym transporcie drogowym.

  Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia firmie skuteczną ochronę, poczucie bezpieczeństwa, a także większą wiarygodność względem zleceniodawców.

  Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rozboju,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się, towarów szybko psujących się (szybko psujących się artykułów żywnościowych), w tym dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe (np. mrożone truskawki, maliny),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt.
 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA adresowane jest do firm spedycyjnych lub logistycznych świadczących usługi spedycyjne w Polsce i za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczający posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz ważną licencję na wykonywanie działalności spedycyjnej.

  W zakres ubezpieczenia wchodzą następujące czynności:

  • składowanie przesyłek towarowych (nie dłużej niż 30 dni),
  • pakowanie, rozpakowywanie, załadunek, rozładunek towaru,
  • kontrola ilościowa, wagowa oraz kontrola stanu przesyłek towarowych,
  • odprawa celna przesyłek towarowych,
  • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
  • inne czynności związane ze spedycją towaru, pod warunkiem zaakceptowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym zawierana jest umowa ubezpieczenia,
  • wybór środka transportu oraz trasy przewozu, w tym zawieranie umów o przewóz.
 3. UBEZPIECZENIA W MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) adresowane jest do firm ponoszących ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku w czasie transportu, firm które zobowiązane są do podpisania takiego ubezpieczenia umową handlową lub wymogami banku oraz do spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (określone w umowie ubezpieczenia) przewożone na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej na terytorium Polski, z wykluczeniem przewozów w obrębie tej samej nieruchomości. Mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową we wszystkich fazach transportu (przewóz, przeładunek, magazynowanie na trasie przewozu – nie dłużej niż 7 dni).

  Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia (wariant podstawowy, rozszerzony, pełny, „all risks”). W ofercie występuje także możliwość zwarcia ubezpieczenia według polisy jednostkowej, generalnej lub obrotowej.

Ubezpieczenia majątkoweUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DLA BIZNESU zapewniają optymalną ochronę majątku małego i średniego przedsiębiorstwa oraz dają zabezpieczenie na wypadek szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. W pakiecie można ubezpieczyć:

 • nieruchomości,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • nakłady inwestycyjne,
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich,
 • szyby i inne przedmioty szklane,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników (NNW),
 • odpowiedzialność cywilną.

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje:

 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – w zależności od wykupionego zakresu zapewnia ochronę przed większością zdarzeń losowych, które mogą zagrozić działalności. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno nieruchomości takie jak budynki, budowle a także mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, środki służące produkcji. sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU – w zależności od wykupionego zakresu zapewnia ochronę przed włamaniami i rabunkami jakie mogą wystąpić w związku z prowadzoną działalnością. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU – zapewnia ochronę przed rozmyślnym, bezprawnym zniszczeniem ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie działające z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieruchomości, mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO – zapewnia ochronę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, które są wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności. Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt biurowy, telekomunikacyjny i radiowy, sprzęt medyczny, alarmowy, sprzęt przemysłu graficznego, telefony komórkowe, projektory, telewizory i aparaty fotograficzne. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego oraz na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych.

 5. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYTKICH RYZYK – zapewnia pełną ochronę przed większością mogących zagrozić działalności zdarzeniom. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno nieruchomości jak też mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: maszyny, meble w wyposażenie, środki obrotowe, jak też maszyny służące produkcji. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 6. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA – dzięki temu ubezpieczeniu wszelkie roszczenia osób trzecich i firm w stosunku do ubezpieczonego przedsiębiorstwa będą mogły być kierowane bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń.

  Towarzystwo Ubezpieczeń po rozpatrzeniu zgłoszonej szkody w przypadku zasadnych roszczeń dokona wypłaty odszkodowania firmie lub osobie poszkodowanej, a w przypadku roszczeń bezzasadnych będzie broniła Ubezpieczonego przed niezasadnymi roszczeniami.

  Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują odpowiedzialność cywilną deliktową – wynikającą z czynu niedozwolonego i odpowiedzialność cywilną kontraktową – wynikającą z umowy.

 7. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA LUB PĘKNIĘCIA – zapewnia ochronę przed rozmyślnym bezprawnym zniszczeniem ubezpieczonych szyb przez osoby trzecie działające z zamiarem ich zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiotem ubezpieczenia może być zamontowane w firmie stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane elementy gablot, kontuarów, mebli, szklarnie, cieplarnie, oranżerie, szyldy, reklamy, tablice świetlne, lady chłodnicze.

 8. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – zapewnia ochronę firmy. Zaletą tego ubezpieczenia jest możliwość dopasowania warunków do potrzeb konkretnej firmy. Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia (całodobowy lub ograniczony do wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy), jak i zakresu świadczeń (świadczenia podstawowe lub dodatkowo: zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy i zwrot kosztów leczenia).

 9. UBEZPIECZENIE BIZNES ASSISTANCE – polega na stałej opiece nad Klientami, tak, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub kłopotów można było zorganizowań odpowiednią pomoc. W ramach ubezpieczenia oferowana jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie pomocy technicznej w firmie, pomocy medycznej w Polsce oraz firmowy serwis informacyjno-administracyjny.

O czym warto pamiętać:

 1. Dodatkowo w ramach pakietu istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia Biznes Assistance, który gwarantuje stałą opiekę, organizację i pokrycie kosztów świadczeń assiastance w zakresie pomocy technicznej w firmie, pomocy medycznej w Polsceoraz firmowy serwis informacyjno-administracyjny.
 2. Ubezpieczenia w pakiecie są tańsze od zawieranych osobno.
 3. Posiadaczom ubezpieczeń majątkowych dla biznesu oferujemy również korzystne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych.

Gwarancje ubezpieczenioweGWARANCJE UBEZPIECZENIOWE są czynnością ubezpieczeniową kierowaną do firm i przedsiębiorstw, które uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów, czy tez do prowadzenia swojej działalności wykorzystują kredyty bankowe. Istota tego rodzaju ubezpieczenia polega na tym, że w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku zdarzenia losowego wymienionego w gwarancji nie wywiąże się z zobowiązania, które zostało nią objęte Towarzystwo Ubezpieczeń w zamian za opłaconą składkę, gwarantuje wypłatę na rzecz beneficjenta określonej kwoty pieniędzy. Zobowiązanie Towarzystwa Ubezpieczeń (gwaranta) ma charakter zobowiązania nieodwołalnego i bezwarunkowego. W praktyce obrotu gospodarczego mają one szerokie zastosowanie, jednakże najczęściej są one udzielane w celu wzmocnienia węzła obligatoryjnego.

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 1. GWARANCJA ZAPŁATY WADIUM (PRZETARGOWA):

  • adresowana do firm biorących udział w przetargach,
  • eliminuje konieczność wkładania i blokowania gotówki przez uczestniczącego w przetargu, co daje możliwość startowania w większej ilości przetargów,
  • jest dowodem poprawnej historii finansowej Ubezpieczonego,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty wadium w przypadku gdy Ubezpieczony (po wygraniu przetargu) odmówi podpisania kontraktu na warunkach, które zostały określone w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy z przyczyn zależnych od Ubezpieczonego nie dojdzie do podpisania umowy.
 2. GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA (DOBREGO WYKONANIA UMOWY):

  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w sytuacji gdy wykonawca nie zrealizuje kontraktu w ustalonym terminie lub zrealizuje go w sposób nieprawidłowy lub nie pełny, także gdy nie zachowa on ustalonych parametrów jakościowych.
 3. GWARANCJA USUNIĘCIA WAD I USTEREK:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w sytuacji gdy wykonawca realizowanego kontraktu nie usunie wad i usterek (we właściwy sposób i w określonym terminie).
 4. GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI:

  • polega na zabezpieczeniu interesów osoby inwestującej, która na rzecz realizowanego projektu wypłaca wykonawcy określoną zaliczkę,
  • dotyczy sytuacji, kiedy zaliczka zostanie wykorzystana w sposób niezgodny z umową.
 5. GWARANCJA ZAPŁATY ZOBOWIĄZAŃ CELNYCH I PODATKOWYCH:

  • adresowana do importerów rozliczających podatek od towarów i usług,
  • beneficjentem jest urząd skarbowy lub urząd celny.
 6. GWARANCJA KAUCYJNA:

  • adresowana do najemców podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego.
 7. GWARANCJA KONCESYJNA:

  • adresowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia).

Procedura uzyskiwania gwarancji ubezpieczeniowej:

 1. Złożenie wniosku o gwarancję ubezpieczeniową.
 2. Ocena ryzyka wnioskowanej gwarancji.
 3. Ustalenie treści gwarancji.
 4. Zawarcie umowy o gwarancję i umów zabezpieczających.
 5. Opłacenie składki i wydanie gwarancji.

O czym warto pamiętać:

 1. Firmy charakteryzujące się dużą aktywnością inwestycyjną mają możliwość podpisania z Towarzystwem Ubezpieczeń umowy, w zakresie której zostanie przyznany limit wysokości, do którego podpisywane są umowy na różnego rodzaju gwarancje, dzięki czemu nie jest konieczne składanie wszystkich wymaganych dokumentów za każdym razem, a co za tym idzie krótszy jest czas oczekiwania na gwarancję.
 2. Uzyskanie gwarancji stanowi potwierdzenie wiarygodności wnioskodawcy jako partnera w interesach.
 3. Usługa gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek może być wykupywana w pakiecie – w ramach jednej umowy.
 4. Otrzymanie gwarancji zwrotu zaliczki jest trudne, ze względu na fakt, że stanowi ona zabezpieczenie otrzymanej gotówki, a nie teoretycznego przyszłego roszczenia.
 5. Gwarancje gwarantują beneficjentowi bezpieczeństwo i pewność uzyskania określonej sumy (do wysokości sumy gwarancyjnej), w razie gdy wnioskodawca nie wywiąże się ze zobowiązań, które zostały zabezpieczone daną gwarancją.
 6. Gwarancje zapewniają wnioskodawcy ochronę przed bankructwem, niewypłacalnością kontrahenta, nieuczciwymi partnerami, a także możliwość zrealizowania wymagań kontrahenta i udziału w obrocie gospodarczym bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych.

Ubezpieczenia grupowe na życieZakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu grupowym obejmuje szereg umów, do których należą:

 • śmierć Ubezpieczonego w sposób naturalny,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważna choroba Ubezpieczonego,
 • poważna choroba Dziecka,
 • śmierć Współmałżonka,
 • śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Dziecka,
 • śmierć Rodziców,
 • śmierć Teściów,
 • urodzenie Dziecka,
 • urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną,
 • urodzenie Dziecka martwego,
 • osierocenie Dziecka,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • operacje chirurgiczne,
 • rehabilitacja medyczna,
 • pomoc medyczna w kraju,
 • druga opinia medyczna.

Dzięki dużej elastyczności istnieje możliwość dostosowania wielkości ubezpieczenia, jak również zakresu ryzyka do potrzeb pracodawcy i pracownika.

O czym warto pamiętać:

 1. Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę życia i zdrowia pracowników i ich rodzin (współmałżonkowie oraz dzieci do 25. roku życia także mogą zostać objęte tym ubezpieczeniem).
 2. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zagwarantowana przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu.
 3. Umowa zabezpiecza finansowo pracownika i jego rodzinę na wypadek nagłych zdarzeń losowych, takich jak śmierć, nieszczęśliwy wypadek czy choroba.
 4. Przy przystąpieniu do ubezpieczenia nie są wymagane badania lekarskie.
 5. Jeżeli pracownik straci pracę posiada możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na takich samych warunkach.
 6. Świadczenia ubezpieczeniowe nie są opodatkowane podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn.
 7. Ubezpieczenie grupowe daje możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z kodeksem pracy oraz możliwość wliczenia płaconych składek w koszty uzyskania przychodu.
 8. Ubezpieczenie grupowe możliwe jest już od 3 osób w grupie.

Ubezpieczenia komunikacyjneOferta ubezpieczeń dla flot samochodowych kierowana jest do firm i przedsiębiorstw posiadających kilka-kilkanaście samochodów, firm leasingowych, a także podmiotów oferujących usługi zarządzania flotą samochodową. W zakresie tej polisy oferujemy pełen zakres ubezpieczeń. W zależności od indywidualnych potrzeb umowa może obejmować ubezpieczenie:

 • OC – odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych – chroni mienie oraz osoby przez nich poszkodowane,
 • ZK OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu ZK,
 • AC – auto casco od kradzieży i szkód mechanicznych (to likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za kradzież lub uszkodzenie pojazdu właściciela),
 • NNW ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów, Assistance – dla samochodów osobowych, ciężarowych, przyczep, przyczep kempingowych, motocykli,
 • OP – ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • Auto Szyby – ubezpieczenie szyb w pojeździe mechanicznym od stłuczenia i uszkodzenia gwarantuje organizację oraz pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe,
 • Zielona Karta – odpowiedzialność cywilna pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza terytorium Polski.

Wielkość składki za ubezpieczenie floty samochodowej zależy od liczby samochodów (im więcej aut podlega ubezpieczeniu tym oferta jest atrakcyjniejsza), ich wartości, struktury wiekowej pojazdów, jak również ich rodzaju (osobowe, ciężarowe, ciągnikisiodłowe). Pod uwagę brany jest także sposób i jakość administrowania flotą oraz jej użytkownicy. Istotny również jest udział własny (kwota o jaką zmniejsza się odszkodowanie) oraz franszyza redukcyjna (stała kwota, którą odejmuje się od odszkodowania) i franszyza integralna (wypłacenie odszkodowanie następuje wówczas gdy szkody przekroczą kwotę, która została ustalona w umowie). Cena uzależniona jest również od profilu działalności, kompleksowego ubezpieczenia w określonym Towarzystwie Ubezpieczeń i wielu innych czynników.

Do zalet tego rodzaju ubezpieczenia należy:

 • atrakcyjniejsza cena,
 • uproszczona dokumentacja,
 • szybka i sprawna likwidacja szkód, a także możliwość zastosowania uproszczonej likwidacji szkód,
 • dogodne terminy i formy płatności (możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia),
 • możliwość elastycznego dopasowania oferty do indywidualnych wymagań Klienta.

O czym warto pamiętać:

 1. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w przypadku ubezpieczenia AC, dają możliwość indywidualnego negocjowania zarówno warunków umowy, jak i ceny.
 2. Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku nie posiadania tego rodzaju ubezpieczenia firma nie może wliczyć do kosztu uzyskania przychodu kosztu naprawy oraz wartości samochodu w przypadku jego kradzieży.
Allianz UbezpieczeniaAviva UbezpieczeniaErgo Hestia UbezpieczeniaGenerali UbezpieczeniaHDI UbezpieczeniaInterRisk UbezpieczeniaMTU UbezpieczeniaProama UbezpieczeniaPZU UbezpieczeniaUniqa UbezpieczeniaWarta UbezpieczeniaCompensa UbezpieczeniaPZM UbezpieczeniaTUZ UbezpieczeniaPTU Polskie Towarzystwo UbezpieczenioweLink4 UbezpieczeniaReso UbezpieczeniaBTA UbezpieczeniaGoather

Jak dojechać?

Kontakt

 •  Pl. Sobieskiego 20, 37-100 Łańcut (obok dawnej Policji)
 •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  +48 732 900 003
 •  +48 788 052 016
135128