Ubezpiecznie transportowe dla biznesu 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ KRAJOWYM adresowane jest do firm transportowych, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, zniszczenie oraz za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy (np. opóźnienie w dostawie przesyłki) przewozu towarów w międzynarodowym oraz krajowym transporcie drogowym.

  Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia firmie skuteczną ochronę, poczucie bezpieczeństwa, a także większą wiarygodność względem zleceniodawców.

  Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rozboju,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się, towarów szybko psujących się (szybko psujących się artykułów żywnościowych), w tym dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe (np. mrożone truskawki, maliny),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt.
 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA adresowane jest do firm spedycyjnych lub logistycznych świadczących usługi spedycyjne w Polsce i za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczający posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz ważną licencję na wykonywanie działalności spedycyjnej.

  W zakres ubezpieczenia wchodzą następujące czynności:

  • składowanie przesyłek towarowych (nie dłużej niż 30 dni),
  • pakowanie, rozpakowywanie, załadunek, rozładunek towaru,
  • kontrola ilościowa, wagowa oraz kontrola stanu przesyłek towarowych,
  • odprawa celna przesyłek towarowych,
  • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
  • inne czynności związane ze spedycją towaru, pod warunkiem zaakceptowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym zawierana jest umowa ubezpieczenia,
  • wybór środka transportu oraz trasy przewozu, w tym zawieranie umów o przewóz.
 3. UBEZPIECZENIA W MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) adresowane jest do firm ponoszących ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku w czasie transportu, firm które zobowiązane są do podpisania takiego ubezpieczenia umową handlową lub wymogami banku oraz do spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (określone w umowie ubezpieczenia) przewożone na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej na terytorium Polski, z wykluczeniem przewozów w obrębie tej samej nieruchomości. Mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową we wszystkich fazach transportu (przewóz, przeładunek, magazynowanie na trasie przewozu – nie dłużej niż 7 dni).

  Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia (wariant podstawowy, rozszerzony, pełny, „all risks”). W ofercie występuje także możliwość zwarcia ubezpieczenia według polisy jednostkowej, generalnej lub obrotowej.