Gwarancje ubezpieczenioweGWARANCJE UBEZPIECZENIOWE są czynnością ubezpieczeniową kierowaną do firm i przedsiębiorstw, które uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów, czy tez do prowadzenia swojej działalności wykorzystują kredyty bankowe. Istota tego rodzaju ubezpieczenia polega na tym, że w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku zdarzenia losowego wymienionego w gwarancji nie wywiąże się z zobowiązania, które zostało nią objęte Towarzystwo Ubezpieczeń w zamian za opłaconą składkę, gwarantuje wypłatę na rzecz beneficjenta określonej kwoty pieniędzy. Zobowiązanie Towarzystwa Ubezpieczeń (gwaranta) ma charakter zobowiązania nieodwołalnego i bezwarunkowego. W praktyce obrotu gospodarczego mają one szerokie zastosowanie, jednakże najczęściej są one udzielane w celu wzmocnienia węzła obligatoryjnego.

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 1. GWARANCJA ZAPŁATY WADIUM (PRZETARGOWA):

  • adresowana do firm biorących udział w przetargach,
  • eliminuje konieczność wkładania i blokowania gotówki przez uczestniczącego w przetargu, co daje możliwość startowania w większej ilości przetargów,
  • jest dowodem poprawnej historii finansowej Ubezpieczonego,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty wadium w przypadku gdy Ubezpieczony (po wygraniu przetargu) odmówi podpisania kontraktu na warunkach, które zostały określone w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy z przyczyn zależnych od Ubezpieczonego nie dojdzie do podpisania umowy.
 2. GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA (DOBREGO WYKONANIA UMOWY):

  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w sytuacji gdy wykonawca nie zrealizuje kontraktu w ustalonym terminie lub zrealizuje go w sposób nieprawidłowy lub nie pełny, także gdy nie zachowa on ustalonych parametrów jakościowych.
 3. GWARANCJA USUNIĘCIA WAD I USTEREK:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w sytuacji gdy wykonawca realizowanego kontraktu nie usunie wad i usterek (we właściwy sposób i w określonym terminie).
 4. GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI:

  • polega na zabezpieczeniu interesów osoby inwestującej, która na rzecz realizowanego projektu wypłaca wykonawcy określoną zaliczkę,
  • dotyczy sytuacji, kiedy zaliczka zostanie wykorzystana w sposób niezgodny z umową.
 5. GWARANCJA ZAPŁATY ZOBOWIĄZAŃ CELNYCH I PODATKOWYCH:

  • adresowana do importerów rozliczających podatek od towarów i usług,
  • beneficjentem jest urząd skarbowy lub urząd celny.
 6. GWARANCJA KAUCYJNA:

  • adresowana do najemców podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego.
 7. GWARANCJA KONCESYJNA:

  • adresowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia).

Procedura uzyskiwania gwarancji ubezpieczeniowej:

 1. Złożenie wniosku o gwarancję ubezpieczeniową.
 2. Ocena ryzyka wnioskowanej gwarancji.
 3. Ustalenie treści gwarancji.
 4. Zawarcie umowy o gwarancję i umów zabezpieczających.
 5. Opłacenie składki i wydanie gwarancji.

O czym warto pamiętać:

 1. Firmy charakteryzujące się dużą aktywnością inwestycyjną mają możliwość podpisania z Towarzystwem Ubezpieczeń umowy, w zakresie której zostanie przyznany limit wysokości, do którego podpisywane są umowy na różnego rodzaju gwarancje, dzięki czemu nie jest konieczne składanie wszystkich wymaganych dokumentów za każdym razem, a co za tym idzie krótszy jest czas oczekiwania na gwarancję.
 2. Uzyskanie gwarancji stanowi potwierdzenie wiarygodności wnioskodawcy jako partnera w interesach.
 3. Usługa gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek może być wykupywana w pakiecie – w ramach jednej umowy.
 4. Otrzymanie gwarancji zwrotu zaliczki jest trudne, ze względu na fakt, że stanowi ona zabezpieczenie otrzymanej gotówki, a nie teoretycznego przyszłego roszczenia.
 5. Gwarancje gwarantują beneficjentowi bezpieczeństwo i pewność uzyskania określonej sumy (do wysokości sumy gwarancyjnej), w razie gdy wnioskodawca nie wywiąże się ze zobowiązań, które zostały zabezpieczone daną gwarancją.
 6. Gwarancje zapewniają wnioskodawcy ochronę przed bankructwem, niewypłacalnością kontrahenta, nieuczciwymi partnerami, a także możliwość zrealizowania wymagań kontrahenta i udziału w obrocie gospodarczym bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych.
Ergo Hestia UbezpieczeniaGenerali UbezpieczeniaHDI UbezpieczeniaInterRisk UbezpieczeniaMTU UbezpieczeniaProama UbezpieczeniaPZU UbezpieczeniaUniqa UbezpieczeniaWarta UbezpieczeniaCompensa UbezpieczeniaTUZ UbezpieczeniaLink4 UbezpieczeniaReso UbezpieczeniaWiener Ubezpieczenia

Jak dojechać?

Back to top