Fundusze inwestycyjneFundusze inwestycyjne stanowią formę wspólnego inwestowania oraz są atrakcyjnym narzędziem pomnażania kapitału i efektywnego zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi. Ten rodzaj inwestycji polega na zbiorowym lokowaniu pieniędzy wpłaconych przez uczestników funduszu, którymi mogą być zarówno osoby indywidualne, osoby prawne, jak również podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, dla których celem jest pomnażanie kapitału (jest to alternatywa dla tradycyjnych form oszczędzania), oszczędzanie w dłuższej perspektywie czasowej, optymalizacja podatkowa (fundusze i zyski z funduszy kapitałowych podlegają specyficznemu opodatkowaniu).

Rodzaje funduszy inwestycyjnych:

 • Otwarte (FIO) o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa:
  • fundusz zbywa jednostki uczestnictwa i na każde żądanie uczestnika funduszu zobowiązany jest do ich odkupienia (jest to tożsame z ich umorzeniem), co oznacza, że fundusz musi wykazywać gotowość do szybkiej zamiany posiadanych lokat na gotówkę;
  • jednostka uczestnictwa jest tytułem uczestnictwa (nie stanowi ona papieru wartościowego zatem jest dziedziczna, ale nie jest zbywalna);
  • lokaty funduszy otwartych cechują się znacznie większą płynnością niż lokaty funduszy zamkniętych;
  • jest to najbardziej popularny typ funduszy inwestycyjnych w Polsce;
  • celem tego funduszu inwestycyjnego może być ochrona realnej wartości aktywów funduszu, osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
 • Zamknięte (FIZ) o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych:
  • emitują certyfikaty inwestycyjne, które mogą być przedmiotem wtórnego obrotu (emisje odbywają się wyłącznie w seriach);
  • certyfikat inwestycyjny (może być imienny lub na okaziciela) jest tytułem uczestnictwa (jest on papierem wartościowym, który jeśli fundusz nie określi inaczej jest zbywalny, nie podlega umarzaniu);
  • mają z góry określoną wielkość kapitału akcyjnego (zmienianą w przypadku zakończenia nowej emisji certyfikatów);
  • zasady ich działania określone są w statucie funduszu;
  • cele tego rodzaju funduszy określane są dowolnie;
  • spektrum inwestycyjnemu oprócz papierów wartościowych podlegają wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, instrumenty rynku pieniężnego, pochodne prawa majątkowe, depozyty bankowe, lokaty, tytuły uczestnictwa funduszy.
 • Fundusze statutowe spółką o zmiennym kapitale akcyjnym.
 • Typy umowne sytuacje, gdy fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową.

O czym warto pamiętać:

 1. Znaczny majątek funduszu inwestycyjnego, który tworzą stosunkowo niewielkie wpłaty jego uczestników pozwala na inwestycje i osiągnięcie znacznie większych zysków niż w przypadku samodzielnego inwestowania.
 2. Majątek funduszy lokowany jest z wykorzystaniem zasady dywersyfikacji ryzyka dzięki inwestowaniu w szerokie spektrum lokat, spadek wartości jednej z nich w niewielkim stopniu wpływa na wartość całego majątku.
 3. Majątek funduszy powierzony jest w ręce specjalistów licencjonowanych doradców inwestycyjnych którzy inwestują powierzone pieniądze w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk, zatem aktywa uczestników funduszu są bardzo bezpieczne i mają przypisane jedynie ryzyko inwestycyjne.
 4. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych istnieje zarówno możliwość przystąpienia w dowolnym momencie i dowolnej kwocie, jak i złożenia żądania odkupienia jednostek uczestnictwa, którymi się dysponuje.
 5. Jednostki uczestnictwa są dziedziczne.
 6. W Polsce fundusze zwolnione są z podatku dochodowego od dywidend.
Ergo Hestia UbezpieczeniaGenerali UbezpieczeniaHDI UbezpieczeniaInterRisk UbezpieczeniaMTU UbezpieczeniaProama UbezpieczeniaPZU UbezpieczeniaUniqa UbezpieczeniaWarta UbezpieczeniaCompensa UbezpieczeniaTUZ UbezpieczeniaLink4 UbezpieczeniaReso UbezpieczeniaWiener Ubezpieczenia

Jak dojechać?

Back to top